Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

- information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Allmänt

Burman Juridik iakttar sekretess för såväl ärenden som klienter och behandlar personuppgifterna i enlighet med EUs dataskyddsförordning, “GDPR”. Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till Burman Juridik. Vissa personuppgifter är dock nödvändiga för att Burman Juridik ska kunna utföra kontroller enligt Penningtvättslagen och sedvanliga jävskontroller. Följden av att du inte lämnar ut nödvändiga personuppgifter blir att Burman Juridik inte kan åta sig ditt ärende.


Definitioner

Personuppgift: Varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.


Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller en kombination av åtgärder som avser personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering mm.


Registrerad: Den person som kan bli identifierad genom personuppgifterna, såväl direkt som indirekt.


Personuppgiftsansvarig: Den person som gör en bedömning av om personuppgifterna ska behandlas, varför de ska behandlas och hur de ska behandlas.


Insamling av personuppgifter

I första hand sker insamling av personuppgifter direkt från klient eller annan berörd person men kan också, efter samråd med beställare, ske genom kontakt med utomstående såsom banker, försäkringsbolag, mäklare, myndigheter och andra utifrån vad som krävs för ärendets utförande.


Behandling av personuppgifter

Burman Juridik behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävskontroll, utföra kontroller enligt Penningtvättslagen i vissa ärenden, uppfylla redovisnings- och fakturaändamål samt för att tillvarata klientens intressen i avtalat ärende. Burman Juridik gör en bedömning och en intresseavvägning av om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller ett rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse.


Delning av personuppgifter

För utförande av avtalad tjänst och tillvaratagande av klients intresse kan nödvändiga personuppgifter bli delade till t ex myndigheter och motparter eller andra berörda efter överenskommelse med klient. Även utan överenskommelse med klient eller beställare kan personuppgifter delas till berörda myndigheter vid betalningsförsummelse, avtalsbrott eller om det följer av myndighetsbeslut eller lagstiftning.


Sparade personuppgifter

Burman Juridik sparar nödvändiga uppgifter i 10 år från ärendets slutförande, eller längre tid om det är påkallat utifrån ärendets natur.


Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Burman Juridik om användningen av de personuppgifter som rör dig. På din begäran eller på eget initiativ kommer Burman Juridik att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av uppgifterna. Vissa uppgifter får inte raderas direkt med hänsyn till annan lagstiftning och radering kommer i sådana fall att nekas. För utfående av information rörande dina personuppgifter kommer Burman Juridik att behöva utreda att uppgifterna lämnas till rätt person. Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med Burman Juridiks behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet och lämna in ett klagomål (www.imy.se). Du kan också kontakta myndigheten för mer information kring behandling av personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig på Burman Juridik är Annelie Burman. Kontakta personuppgiftsansvarig på telefon 070-663 27 80, annelie@burmanjuridik.se eller på adress Burman Juridik, Klasbärsvägen 36, 806 36 Gävle om du har några frågor rörande personuppgiftsbehandlingen.