Allmänna villkor

Allmänna villkor

2023-12-07


1. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som erbjuds av Burman Juridik, såväl de som innefattar juridisk rådgivning, konsultation, allmän vägledning och upprättande av handlingar som de av mer administrativ art som betalning av fakturor och ansökan om registrering av handlingar mm. Villkoren tillämpas mellan klient å ena sidan och Burman Juridik å andra sidan och gäller endast i den mån inte annat följer av tvingande lag.


2. Avtal om uppdrag kan ingås såväl skriftligen som muntligen. Vill klient erhålla skriftligt avtal ska sådant upprättas av Burman Juridik och sändas till klient inom 5 arbetsdagar, om inte annat överenskommits.


3. Burman Juridik äger rätt att ändra dessa allmänna villkor och ändringarna träder ikraft direkt vid publicering på hemsidan www.burmanjuridik.se. Redan påbörjade ärenden omfattas inte av ändringarna.


4. Burman Juridik värnar klientens integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddförordning (GDPR). För mer information om Burman Juridiks behandling av personuppgifter hänvisas till Burman Juridiks integritetspolicy. Annelie Burman är personuppgiftsansvarig och nås på telefonnummer 070-663 27 80.


5. Burman Juridik är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vid sådant förhållande är Burman Juridik förhindrad att underrätta klient om att misstankar föreligger och/eller att anmälan gjorts.


6. Burman Juridik tillämpar timarvode om inte annat överenskommits vid avtalets ingående. Ärendet faktureras när det är helt eller delvis klart beroende på ärendets typ. Även utlägg och porto faktureras. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Burman Juridik äger rätt att kräva förskottsbetalning innan ärende påbörjas. 


7. Kommunikation med klient kan ske vid fysiska möten, online- eller telefonmöten liksom genom brev eller mejl. Burman Juridik tar inte ansvar för eventuella risker vid elektronisk kommunikation.


8. Klient kan närsomhelst avsluta samarbetet med Burman Juridik genom att skriftligen begära att Burman Juridik frånträder avtalet. Klient svarar i sådant fall enbart för arvode och kostnader Burman Juridik haft innan frånträdet.


9. Burman Juridik ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Burman Juridik genom försummelse vid uppdragets utförande och med de begränsningar som följer av detta avtal. Ansvaret är begränsat till direkt skada och till ett belopp om maximalt en miljon (1 000 000) kronor. Burman Juridik har en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.


10. Vid anlitande av Burman Juridik godkänner klient dessa allmänna villkor för samtliga delar av ärendet. För det fall anlitandet avser en juridisk person (t ex ett dödsbo) ansvarar den som anlitar Burman Juridik för att hen har rätt att ingå juridisk bindande avtal å den juridiska personens vägnar, t ex genom fullmakt.